2013 година

ПРОЕКТ BG051PO001- BG051PO001-2.3.02-0252-C0001 „Подобряване условията на труд в "ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ - БЪЛГАРИЯ" АД се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Информация за сключен договор: (изтеглете файл: )

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007-2013"

Екопорт 8


Мониторинг на крайбрежни води
Текущи резултати:
- Изтеглете файл:
- Изтеглете XLSX архив до 12.04.2012:
- Изтеглете XLSX архив за т.т. 1, 3 и 4 до 1.06.2012:
- Изтеглете XLSX архив за т. 2 до 15.08.2012: