Вече 21 години в бизнеса в областта на екологията и опазване честотата на водата!


“Лемна Екоинвест- България АД“ е частна инженерна компания основана през 1997г., която специализира в сферата на екологичните проучвания, разработки, дизайн и строителство. Компанията активно работи на пазара на екологичните услуги / консултации в региона и страната. Главните експерти, с които компанията работи, са лицензирани (според изискванията на Закона за опазването на околната среда (ЗООС) да извършват оценка на местообитанията попадащи в мрежата от защитени територии на Натура 2000. Компанията има екипи, които изработват доклади по ОВОС, Екологични оценки, Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения. Лемна Екоинвест - България АД разполага и със собствена акредитирана лаборатория за тестване на морски, питейни и отпадъчни води, както и за изследване на въздух и морски седименти съгласно най-новите изисквания на BSS ISO. Във връзка с това компанията притежава сертификат за акредитация издаден от Българска служба за акредитация. Компанията произвежда реагенти за пречистване на питейни и отпадъчни води, както и поддържане чистотата на водите в плувните басейни.
 
 
Компанията е участвала в множество местни и интернационални проекти като:
 • Изработване на екологичната част на Планът за изграждане и развитие на бургаското пристанище до 2015г.

 • Изработване на ОВОС доклад за Проекта за разширяване на Бургаско пристанище- изграждане на нов канал за достъп, изграждане на източен вълнолом и по-голям товарен терминал. Проектът за разширяването на Бургаско пристанище е финансиран от Японската банка за развитие с 240 милиона щатски долара.

 • Изработване и изпълнение на План за собствен мониторинг и контрол върху удълбочаването на подходния канал и акваторията на новоизградения терминал за насипни товари, както и при извършване на стройтелните дейности по разширяването на Бургаското пристанище. Изготвяне на месечни доклади по време на изпълнението на проекта от Penta Ocean/Mitsubishi (2001-2006).

 • Изготвяне на ОВОС доклад за обработката на петрол от нефтохимична фабрика намираща се близо до Бургас. По проектът се работи в кооперация с друга екологична консултантска фирма- ПОВВИК ООД.

 • Изготвяне на Екологична оценка за Цялостен пространствен план за обработката на петрол от нефтохимична компания намираща се близко до Бургас- „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.

 • Изготвяне на заявление за получаване на Комплексно разрешително, съгласно изискванията на ЗООС на Република България, за „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Съвместна работа с ПОВВИК ООД.

 • Изготвяне на ОВОС във връзка с изграждането и експлоатацията на нефтопристанище с капацитет за разтоварване на 150 000-тонни танкери във връзка с газопровод Бургас- Александрополис (Гърция). По време на този проект Лемна Екоинвест- България АД е наета като компания подизпънител на холандската компания „Харис“.

 • Извършване на екологични проучвания и оценки като част от изпълнението на проекта за газопровода Бургас- Александрополис. По време на този проект Лемна Екоинвест- България АД е наета като компания подизпънител на германска компания „ILF“.

 • Изготвяне на Екологични оценки за Общи устройствени планове на общините Поморие, Гърмен, Берковица, Созопол, Бяла, Плевен и др.

 • Изготвяне на ОВОС доклад за Регионално депо за битови отпадъци за общините по южното черноморие- Созопол, Приморско и Царево. Проектът за депото е финансиран от програма Phare на Европейския съюз.

 • Предпроектни проучвания в акваторията на България и Турция за прокарването на Южен газов поток.

 • Предпроектни проучвания за пускане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Поморие“, гр. Поморие, финансирана от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната при МОСВ.

 • Инвеститорски контрол на ПСОВ „Обзор-Бяла“ възложен от община Несебър и финансиран от МОСВ и Холандската агенция за опазване на околната среда.

 • Построяване и пускане в експлоатация на ПСОВ „Alliance Agricole Alag“ ООД, гр. Ямбол.
 • Галерия

  Работа по ПСОВ "Арсенал" АД

  Видео