Вече 23 години в бизнеса в областта на екологията и опазване чистотата на водата!


Лемна Екоинвест - България АД “Лемна Екоинвест- България АД“ е частна инженерна компания основана през 1997г., която специализира в сферата на екологичните проучвания, развития, дизайн и строителство. Компанията активно работи на пазара на екологичните услуги / консултации в региона и страната. Главните експерти, с които компанията работи, са лицензирани (според изискванията на Закона за опазването на околната среда (ЗООС) да извършват оценка на местообитанията попадащи в мрежата от защитени територии на Натура 2000. Компанията има екипи, които изработват ОВОС доклади; Екологични оценки; Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения. Лемна Екоинвест - България АД разполага и със собствена акредитирана лаборатория за тестване на морски, питейни и отпадъчни води, както и за тестване на морски седименти съгласно най-новите изисквания на BSS ISO. Във връзка с това компанията притежава сертификат за акредитация издаден от Българска служба за акредитация.
 
 
Компанията е участвала в множество местни и интернационални проекти като:
 • Изработване на екологичната част на Планът за изграждане и развитие на бургаското пристанище до 2015г.;

 • Изработване на ОВОС доклад за Проекта за разширяване на Бургаско пристанище- изграждане на нов канал за достъп, изграждане на източен вълнолом и по-голям товарен терминал. Проектът за разширяването на Бургаско пристанище е финансиран от Японската банка за развитие с 240 милиона щатски долара;

 • Изработване и изпълнение на План за собствен мониторинг и контрол върху изкопаването на морското дъно и работата по строежа на разширяването на Бургаско пристанище. Изготвяне на месечни доклади по време на изпълнението на проекта от Penta Ocean/Mitsubishi (2001-2006);

 • Изготвяне на ОВОС доклад за обработката на петрол от нефтохимична фабрика намираща се близо до Бургас. По проектът се работи в кооперация с друга екологична консултантска фирма- ПОВВИК ООД;

 • Изготвяне на Екологична оценка за Цялостен пространствен план за обработката на петрол от нефтохимична компания намираща се близко до Бургас- „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД;

 • Изготвяне на ОВОС във връзка с изграждането и експлоатацията на нефтопристанище с капацитет за разтоварване на 150 000-тонни танкери във връзка с газопровод Бургас- Александрополис (Гърция). По време на този проект Лемна Екоинвест- България АД е наета като компания подизпънител на холандската компания „Харис“;

 • Извършване на екологични проучвания и оценки като част от изпълнението на проекта за газопровода Бургас- Александрополис. По време на този проект Лемна Екоинвест- България АД е наета като компания подизпънител на германска компания „ILF“;

 • Изготвяне на Екологични оценки за Общи устройствени планове на общините Поморие, Гърмен, Берковица, Созопол, Бяла, Плевен и др.;

 • Изготвяне на ОВОС доклад за Регионално депо за битови отпадъци за общините по южното черноморие- Созопол, Приморско и Царево. Проектът за депото е финансиран от програма Phare на Европейския съюз;

 • Предпроектни проучвания в акваторията на България и Турция за прокарването на Южен газов поток.;

 • Предпроектни проучвания за пускане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Поморие“, гр. Поморие, финансирана от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната при МОСВ.;

 • • Инвеститорски контрол на ПСОВ „Обзор-Бяла“ възложен от община Несебър и финансиран от МОСВ и Холандската агенция за опазване на околната среда;

 • Построяване и пускане в експлоатация на ПСОВ „Alliance Agricole Alag“ ООД, гр. Ямбол.;

 • Галерия

  Работа по ПСОВ „Винекс Славянци” АД, Лозарево

  Работа по ПСОВ "Арсенал" АД

  Видео