В дружеството е работено успешно по над 100 проектни и договорни задачи в областта на опазване на околната среда.


Обявления:


ОБЯВА
Относно: „Промяна предназначението на помещенията на Магазин за промишлени стоки в Лаборатория за физикохимични изследвания към действаща физикохимична лаборатория при Лаборатория за изпитване към Лемна Екоинвест – България“ АД, гр. Бургас“

„Лаборатория за изпитване към „Лемна Екоинвест – България“ АД, гр. Бургас е в процедура на разширение обхвата на изследванията си по стандарта и е необходимо да се преустрои наето помещение на Магазин за промишлени стоки в помещение за физикохимични изследвания, находящо се в партерен етаж на съществуваща многофамилна жилищна сграда в УПИ II-58, кв 1Б по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, община Бургас.
Възложители на плана: "Лемна Екоинвест - България" АД
Лице за контакти: инж. Йордан Костадинов – моб. тел.: 0899110866.
ОБЯВА
Относно: „Промяна на предназначението на част от помещенията на действаща физикохимична лаборатория в микробиологична лаборатория при Лаборатория за изпитване към Лемна Екоинвест – България“ АД, без да се осъществяват преустройства на помещенията"

„Лаборатория за изпитване към „Лемна Екоинвест – България“ АД, гр. Бургас е в процедура на разширение обхвата на изследванията по стандарта и е необходимо да преустрои част от помещенията си за микробиологични изследвания“ на води.
Възложители на плана: "Лемна Екоинвест - България" АД
Лице за контакти: инж. Йордан Костадинов – моб. тел.: 0899110866.
ОБЯВА
Относно: „Промяна предназначението на помещенията на Магазин за промишлени стоки в Лаборатория за физикохимични изследвания (газхроматография) към действаща физикохимична лаборатория при Лаборатория за изпитване към Лемна Екоинвест – България“

„Лаборатория за изпитване към „Лемна Екоинвест – България“ АД, гр. Бургас е в процедура на разширение обхвата на изследванията по стандарта и е необходимо да преустрои помещенията на Магазин за промишлени стоки в помещенията си за за физикохимични изследвания (газгроматографски изследвания).
Възложители на плана: "Лемна Екоинвест - България" АД
Лице за контакти: инж. Йордан Костадинов – моб. тел.: 0899110866.
ОБЯВА Относно: Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на план: ПУП-ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №№44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЪКА, ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА /ФЕЦ/ ВЪРХУ НАЗЕМНА КОНСТРУКЦИЯ .
Възложители на плана: “ЛЪКА ГЕЙМ“ ЕАД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ЕАД
Във връзка с изработването на горепосочения план и процедурите, изискващи се по екологичното законодателство, и съгласно чл. 19 и 19а от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, прeдлагаме на вниманието Ви:
Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на „ПУП-ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №№44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЪКА, ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА /ФЕЦ/ ВЪРХУ НАЗЕМНА КОНСТРУКЦИЯ за мнения, препоръки и становища по така предложеното задание.
ПУП-ПРЗ, проектът за ФВЦ/ФЕЦ, както и Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка са качени на сайта на „ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ“ АД www.lemna-ecoinvest.com.
Лице за контакти: инж. Йордан Костадинов – упълномощен от Възложителите, моб. тел.: 0899110866.
За заинтересованите са прикачени документите като архив: (изтеглете документи в PDF формат: )

Текущи проекти

Възложител Проект Година
Община Бургас Изготвяне на ДОСВ и ДЕО за изменение на ОУП на землището на с. Маринка, община Бургас 2020
Община Мадан В процедура по приемане на ДОСВ и ДЕО на ОУПО Мадан 2017-2020
Община Плевен Възобновена процедура за Екологична оценка на ОУП на гр. Плевен 2017-2020
Община Бургас Рамков договор за процедури по ЗООС 2009-2017
Община Девин В процедура на изработване на ДОСВ, проект за ОУПО Девин 2016-2020
Община Тетевен В процедура на извършване на ДОСВ и ДЕО на проект за ОУПО Тетевен 2016-2020
ИРИДА-71 ЕООД Мониторингови изследвания по физико-химични и микробиологични показатели за качеството на морската вода за къпане по програма „Син флаг“ 2015-2020
"Арсенал" АД, гр. Казанлък Реконструкция на ЛПСОТВ от цехове 2020

Вече изпълнени проекти

Възложител Проект Година
"Арсенал" АД Изграждане на съоръжения, доставка и монтаж на технологична линия за производство, в т.ч. и възел за обработка на отпадъчни води от цех в "Арсенал" АД, гр. Мъглиж 2019
"Арсенал" АД Проектиране, доставка на оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ, завод към "Арсенал" АД в гр. Мъглиж 2019
"Алианс Агрикол - АЛАГ" ООД Проектиране, доставка на оборудване и изграждане на ПСОВ за физико-химично пречситване на отпадъчни води от птицеферма за угояване на гъски, като стъпало в ПСОВ на птицеферма и птицекланница 2019
"Арсенал" АД Проектиране, доставка на оборудване и изграждане на ПСОВ за битово - отпадъчни води от Арсенал, Казанлък,, производителност 4800 куб.м./ден 2018
"Рока България" АД Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчно - битови води 2018
"Арсенал" АД Реконструкция на възел за обработка на кисело - алкални води и реагентно стопанство в ПСОВ - Арсенал, Казанлък 2018
"Алианс Агрикол - АЛАГ" ООД Проектиране, доставка на оборудване и изграждане на ПСОВ с двустепенно физико-химично и биологично стъпало на "Алианс Агрикол - АЛАГ" ООД 2017
"Арсенал" АД Реконструкция на възел за обработка на утайки чрез доставка и монтаж на лентова филтър преса в ПСОВ - Арсенал, Казанлък 2017
Община Кула Приети доклад за ЕО и ДОСВ на ОУПО Кула 2017-2018
Община Земен Приети доклад за ЕО и ДОСВ на ОУПО Земен 2017-2018
Община Бобов дол Приет доклад за ЕО на ОУПО Бобов дол 2017
Община Кнежа Приет доклад за ЕО на ОУПО Кнежа 2017
"Арсенал" АД Реконструкция на утайкоуплътнител с обем 800 куб. м. в ПСОВ - Арсенал, Казанлък 2016
Община Севлиево Приети доклад за ЕО и ДОСВ на ОУПО Севлиево 2016-2017
Община Главиница Приети доклад за ЕО и ДОСВ на ОУПО Главиница от РИОСВ Русе 2016-2017
Община Левски Приети доклад за ЕО и ДОСВ на ОУПО Левски 2016-2017
МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД Мониторинг на водни проби от повърхностни води 2015-2017
"Рожен милк" ООД Проектиране, изграждане и реконструкция на ПСОВ за предприятие за преработка на млечни продукти, с. Давидково, общ. Баните 2014
„Алианс Агрикол Алаг” ООД, с. Окоп Проектиране и изграждане на ПСОВ 2014
ООО „Питер Газ” Русия Геотехнически изследвания в морския участък на газопровода „Южен поток” 2012
ООО „Питер Газ” Русия Извършване на химико-аналитични изследвания на морски води и дънни седименти в Черно море за проекта Магистрален газопровод „Южен поток” в Изключителната Икономическа Зона на Р. България и Република Турция 2011
Община Варна Проектиране, реконструкция и модернизация на ПСОВ "Варна" I-ви етап 2010
ЗАО ДИЕМ Участие в предпроектни проучвания за изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република България - сухоземна и морска част 2009-2010
ЗАО“Инженерно Екологичен-Център „Еконефтегаз” Извършване на химико-аналитични изследвания на морски води и дънни седименти в Черно море за проекта Магистрален газопровод „Южен поток” в Изключителната Икономическа Зона на Република Турция 2009
Община Царево ДОС и ДЕО ПСОВ гр.Ахтопол 2009
„Лукойл Нефтохим Бургас” АД Доклад за Екологична Оценка на ПУП – ПРЗ основна производствена площадка край гр. Бургас, 8800 дка. 2009
„Доломит М” ООД Изготвяне на Работен проект на ПСОВ на военен полигон Ново село 2009
Община Мездра Изготвяне на Работен проект за ПСОВ с.Зверино 2500 екв. жител 2009
Община Карнобат ДОВОС за ветро и фотоволтаичен парк 8 900 дка 2009
Консорциум Мицубиши/ Пента Океан - Япония и "Дрежинг Интернешънъл, Белгия Провеждане на мониторингови изследвания и ежемесечно оценяване на въздействието на строителните дейности върху Бургаски залив по време на изграждане на разширение на пристанище Бургас и удълбочаване на входния канал. 2001-2008
"Андезит" ООД Проектиране, доставка и изграждане на ПСОВ - цех за производство на бетонови изделия, с. Константиново, общ. Камено 2008
община Приморско Изготвяне на ЕО за ПУП-ПРЗ на ж.к. Перла , община Приморско 2008
„Порт Бургас” АД ДОВОС Разширение и реконструкция Пристанище с регионално значение Порт Бургас 2008
„ГБС” АД София Доклад за оценка на съвместимостта на ОУП на ски център Ком 2000 2008
„РОКА – България” АД, Завод за санитарен фаянс гр.Каспичан СМР, пуск и наладка на ПОСВ 2008
Община Поморие Доклад за оценка на съвместимостта на ОУП на община Поморие 2008
ДП "Пристанищна инфраструктура" Доклад за съвместимостта на инвестиционно предложение "Проектиране и изграждане на контейнерен терминал в пристанище Варна във връзка с отпускането на заем на правителството на република България от правителството на Япония" 2007
ДП "Пристанищна инфраструктура" ДОВОС обект "Разширение на пристаниеще Бургас - Контейнерен Терминал 4" 2007
„РСІ” Токио , Япония Изготвяне на предварителни проучвания и ДОВОС за обекти Пристанище Бургас и Пристанище Варна , във връзка с отпускане заем на Българското правителство за изграждане на контейнерни терминали 2007
„Дюни” АД Мониторинг на ПСОВ и плажна ивица 2007
Община Созопол Изготвяне на Екологична Оценка на Общ Устройствен План на Община Созопол и Доклад за оценка на съвместимостта. 2007
„РОКА – България” АД, Завод за санитарен фаянс гр.Каспичан Проектиране на ПСОВ, изграждане и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция за технологични отпадъчни води 2007
„РОКА – България” АД, Завод за санитарен фаянс гр.Каспичан Мониторинг на води 2007
„Палфингер Продукционс техник България” ЕООД Мониторинг на отпадъчни води 2007
„Dredging Interndtional” - Белгия Обощаващ доклад за резултатите от мониторингови изследвания по време на драгажните работи на подходен канал разширение на пристанище Бургас 2007
„Dredging Interndtional” - Белгия Консултантски услуги и мониторинг при строителните работи при изграждане на подходен канал на Пристанище Бургас 2007
„Главболгарстрой” АД, София Доклад за ОВОС за жилищна група на нос Хумата , община Созопол 2006
„Главболгарстрой” АД, София Част екологична на ОУП СТК”Ком-Берковица” 2006
Община Берковица Екологична Оценка на ОУП на СТК”Берковски Балкан” 2006
„В и К” – ЕАД гр.Бургас, Съюз на Собствениците ТК”Слънчев Бряг”, В.С.”Дюни”, „Хелиос турс” АД гр.Созопол Осъществяване на мониторингови изследвания за води и въздух , чрез наличната Акредитирана лаборатория 2006
Община Гърмен Изготвяне на Екологична Оценка за Общ Устройствен План на Огняновски Минерални Бани 2006
АРХКОН – ЕООД гр.София, Община Поморие, МРРБ Изготвяне на Екологична Оценка за Общ Устройствен План на Община Поморие 2005
“Рока-България”АД Завод за санитарен фаянс, гр.Каспичан Проектиране, авторски надзор, пуск и технологична наладка на ПСОВ ”Рока-България”, гр.Каспичан 2004
“Албена “ АД, гр. Варна Обследване и оценка параметрите на околната среда, морски води и плажна ивица, атмосферен въздух, съгласно изискванията за присъждане “Син флаг” през време на туристическия сезон в района на ММЦ “Приморско” 2003-2017
“Дюни” АД, гр. Созопол Обследване и оценка параметрите на околната среда, морски води и плажна ивица, атмодферен въздух, съгласно изискванията за присъждане “Син флаг” през време на туристическия сезон в района на ВС “Дюни” 2003-2017
“Хелио Тур – С”,гр. Созопол Обследване и оценка параметрите на околната среда, морски води и плажна ивица, атмодферен въздух, съгласно изискванията за присъждане “Син флаг” през време на туристическия сезон в района на къмпинг “Каваците” 2003-2017
Община Созопол Изготвяне на ОВОС на обект”Регионално депо за битови отпадъци от общини Созопол, Приморско и Царево”, финансиран от ISPA 1999-2017
“ПОВИК – ООС” – ООД София, “Лукойл Нефтохим Бургас” – АД Изготвяне на Комплексно Разрешитетелно за експлоатация на крупен обект, съгласно изискванията за опозване на околната среда 2003
Община Несебър Инвеститорски контрол ПСОВ “Обзор – Бяла” 2000
“ПЕНТА ОКЕАН/МИЦУБИШИ” Япония “Извършване на мониторинг на морски води, прахови емисии и оценка въздействието на строителството на Пристанище Бургас върху околната среда” 2002
“Пристанище Бургас”ЕАД, Бургас PCI – Япония Разработване на План за собствен мониторинг на площадката на Пристанище Бургас и крайбрежните морски води при Разширение на Пристанище Бургас” 2002
ILF – Германия “Водоканалинженеринг”АД, София Изготвяне ДОВОС на проект ”Петролопровод Бургас – Александруполис”, част ”Водна Морска Екология” 2001
“Геомар Инженеринг” ООД Бургас и PCI - Япония Изследване и оценка замърсяване с опасни вещества на залив “Вромос” 2001
“Поввик – ООС” ООД, София Участие в изготвяне на ОДИТ на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД 2000
Пристанище Бургас; Задграничен фонд за икономическо сътрудничество – JBIC Япония Изготвяне на ДОВОС на обект”Разширение на Пристанище Бургас – Терминал –2А за насипни товари" 2000