В дружеството е работено успешно по над 100 проектни и договорни задачи в областта на опазване на околната среда.


Обявление:


"Лемна Екоинвест - България" АД, гр. Бургас обявява проект за: "Изменение на кадастрална карта на ПИ 61042.23.9 и ПИ 61042.23.10 с Възложител: собственик на имоти УПИ I-309,249 ("Лемна Екоинвест - България" АД) в местност "Сърнешко кладенче", землище на с. Равадиново, който е във връзка с процедирани през 2006 г. ИП и ПУП, а именно: "Обособяване на нов поземлен имот с предаваеми части от поземлени имоти №000309 и №000249, землище на с. Равадиново".
За заинтересованите е прикачен обявения проект: (изтеглете документи в PDF формат: )

Текущи проекти

Възложител Проект Година
Община Мадан В процедура по приемане на ДОСВ и изработване на ДЕО на ОУПО Мадан 2017-2018
Община Плевен Възобновена процедура за Екологична оценка на ОУП на гр. Плевен 2017-2018
Община Бургас Рамков договор за процедури по ЗООС 2009-2017
Община Девин В процедура на изработване на ДОСВ, проект за ОУПО Девин 2016-2018
Община Тетевен В процедура на извършване на ДОСВ и ДЕО на проект за ОУПО Тетевен 2016-2018
БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Пробонабиране и физико-химични анализи на води 2015-2017
ИРИДА-71 ЕООД Мониторингови изследвания по физико-химични и микробиологични показатели за качеството на морската вода за къпане по програма „Син флаг“ 2015-2018

Вече изпълнени проекти

Възложител Проект Година
Община Кула Приети доклад за ЕО и ДОСВ на ОУПО Кула 2017-2018
Община Земен Приети доклад за ЕО и ДОСВ на ОУПО Земен 2017-2018
Община Бобов дол Приет доклад за ЕО на ОУПО Бобов дол 2017
Община Кнежа Приет доклад за ЕО на ОУПО Кнежа 2017
Община Севлиево Приети доклад за ЕО и ДОСВ на ОУПО Севлиево 2016-2017
Община Главиница Приети доклад за ЕО и ДОСВ на ОУПО Главиница от РИОСВ Русе 2016-2017
Община Левски Приети доклад за ЕО и ДОСВ на ОУПО Левски 2016-2017
МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД Мониторинг на водни проби от повърхностни води 2015-2017
„Алианс Агрикол Алаг” ООД, с. Окоп Проектиране и изграждане на ПСОВ 2014
ООО „Питер Газ” Русия Геотехнически изследвания в морския участък на газопровода „Южен поток” 2012
ООО „Питер Газ” Русия Извършване на химико-аналитични изследвания на морски води и дънни седименти в Черно море за проекта Магистрален газопровод „Южен поток” в Изключителната Икономическа Зона на Р. България и Република Турция 2011
Община Варна Проектиране, реконструкция и модернизация на ПСОВ "Варна" 2010
ЗАО ДИЕМ Участие в предпроектни проучвания за изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република България - сухоземна и морска част 2009-2010
ЗАО“Инженерно Екологичен-Център „Еконефтегаз” Извършване на химико-аналитични изследвания на морски води и дънни седименти в Черно море за проекта Магистрален газопровод „Южен поток” в Изключителната Икономическа Зона на Република Турция 2009
Община Царево ДОС и ДЕО ПСОВ гр.Ахтопол 2009
„Лукойл Нефтохим Бургас” АД Доклад за Екологична Оценка на ПУП – ПРЗ основна производствена площадка край гр. Бургас, 8800 дка. 2009
„Доломит М” ООД Изготвяне на Работен проект и изпълнение на СМР на ПСОВ на военен полигон Ново село 2009
Община Мездра Изготвяне на Работен проект за ПСОВ с.Зверино 2500 екв. жител 2009
Община Карнобат ДОВОС за ветро и фотоволтаичен парк 8 900 дка 2009
община Приморско Изготвяне на ЕО за ПУП-ПРЗ на ж.к. Перла , община Приморско 2008
„Порт Бургас” АД ДОВОС Разширение и реконструкция Пристанище с регионално значение Порт Бургас 2008
„ГБС” АД София Доклад за оценка на съвместимостта на ОУП на ски център Ком 2000 2008
„РОКА – България” АД, Завод за санитарен фаянс гр.Каспичан СМР, пуск и наладка на ПОСВ 2008
Община Поморие Доклад за оценка на съвместимостта на ОУП на община Поморие 2008
Община Поморие Доклад за съвместимостта на инвестиционно предложение "Проектиране и изграждане на контейнерен терминал в пристанище Варна във връзка с отпускането на заем на правителството на република България от правителството на Япония" 2007
Община Бургас ДОВОС обект "Разширение на пристаниеще Бургас - Контейнерен Терминал 4" 2007
„РСІ” Токио , Япония Изготвяне на предварителни проучвания и ДОВОС за обекти Пристанище Бургас и Пристанище Варна , във връзка с отпускане заем на Българското правителство за изграждане на контейнерни терминали 2007
„Дюни” АД Мониторинг на ПСОВ и плажна ивица 2007
Община Созопол Изготвяне на Екологична Оценка на Общ Устройствен План на Община Созопол и Доклад за оценка на съвместимостта. 2007
„РОКА – България” АД, Завод за санитарен фаянс гр.Каспичан Проектиране на ПСОВ 2007
„РОКА – България” АД, Завод за санитарен фаянс гр.Каспичан Мониторинг на води 2007
„Палфингер Продукционс техник България” ЕООД Мониторинг на отпадъчни води 2007
„Dredging Interndtional” - Белгия Обощаващ доклад за резултатите от мониторингови изследвания по време на драгажните работи на подходен канал разширение на пристанище Бургас 2007
„Dredging Interndtional” - Белгия Консултантски услуги и мониторинг при строителните работи при изграждане на подходен канал на Пристанище Бургас 2007
„Главболгарстрой” АД, София Доклад за ОВОС за жилищна група на нос Хумата , община Созопол 2006
„Главболгарстрой” АД, София Част екологична на ОУП СТК”Ком-Берковица” 2006
Община Берковица Екологична Оценка на ОУП на СТК”Берковски Балкан” 2006
„В и К” – ЕАД гр.Бургас, Съюз на Собствениците ТК”Слънчев Бряг”, В.С.”Дюни”, „Хелиос турс” АД гр.Созопол Осъществяване на мониторингови изследвания за води и въздух , чрез наличната Акредитирана лаборатория 2006
Община Гърмен Изготвяне на Екологична Оценка за Общ Устройствен План на Огняновски Минерални Бани 2006
АРХКОН – ЕООД гр.София, Община Поморие, МРРБ Изготвяне на Екологична Оценка за Общ Устройствен План на Община Поморие 2005
“Рока-България”АД Завод за санитарен фаянс, гр.Каспичан Проектиране, авторски надзор, пуск и технологична наладка на ПСОВ ”Рока-България”, гр.Каспичан 2004
“Албена “ АД, гр. Варна Обследване и оценка параметрите на околната среда, морски води и плажна ивица, атмосферен въздух, съгласно изискванията за присъждане “Син флаг” през време на туристическия сезон в района на ММЦ “Приморско” 2003-2017
“Дюни” АД, гр. Созопол Обследване и оценка параметрите на околната среда, морски води и плажна ивица, атмодферен въздух, съгласно изискванията за присъждане “Син флаг” през време на туристическия сезон в района на ВС “Дюни” 2003-2017
“Хелио Тур – С”,гр. Созопол Обследване и оценка параметрите на околната среда, морски води и плажна ивица, атмодферен въздух, съгласно изискванията за присъждане “Син флаг” през време на туристическия сезон в района на къмпинг “Каваците” 2003-2017
Община Созопол Изготвяне на ОВОС на обект”Регионално депо за битови отпадъци от общини Созопол, Приморско и Царево”, финансиран от ISPA 1999-2017
“ПОВИК – ООС” – ООД София, “Лукойл Нефтохим Бургас” – АД Изготвяне на Комплексно Разрешитетелно за експлоатация на крупен обект, съгласно изискванията за опозване на околната среда 2003
Община Несебър Инвеститорски контрол ПСОВ “Обзор – Бяла” 2000
“ПЕНТА ОКЕАН/МИЦУБИШИ” Япония “Извършване на мониторинг на морски води, прахови емисии и оценка въздействието на строителството на Пристанище Бургас върху околната среда” 2002
“Пристанище Бургас”ЕАД, Бургас PCI – Япония Разработване на План за собствен мониторинг на площадката на Пристанище Бургас и крайбрежните морски води при Разширение на Пристанище Бургас” 2002
ILF – Германия “Водоканалинженеринг”АД, София Изготвяне ДОВОС на проект ”Петролопровод Бургас – Александруполис”, част ”Водна Морска Екология” 2001
“Геомар Инженеринг” ООД Бургас и PCI - Япония Изследване и оценка замърсяване с опасни вещества на залив “Вромос” 2001
“Поввик – ООС” ООД, София Участие в изготвяне на ОДИТ на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД 2000
Пристанище Бургас; Задграничен фонд за икономическо сътрудничество – JBIC Япония Изготвяне на ДОВОС на обект”Разширение на Пристанище Бургас – Терминал –2А за насипни товари" 2000