Дългогодишен опит в проектирането, реконструкцията и изграждането на пречиствателни станции


Дружеството е специализирано в разработване на технологии и изпълнение на инжeнеринг на пречиствателни станции за отпадъчни води от хранително вкусовата промишленост, млекопреработващата промишленост, кланници, месопреработващи предприятия, винарски изби и др., както и за реконструкция, модернизация и промяна на технологични режими с цел достигане нормите за заустване във водоприемника заложени издадените разрешителни от съответната басейнова дирекция.
 
 
За да решим даден проблем ние извършване анализ на наличните схеми на пречистване, анализираме качествата на отпадъчните води след отделните стъпала, избираме технология за тяхното интензифициране и подобряване, проиграваме я в нашата лаборатория и при постигане на добри резултати даваме съответното предложение.
Ако при Вас съществува даден проблем нашите специалисти са готови да Ви посетят в удобно за Вас време, за да се запознаят на място с проблема и да отберат съответните проби. В рамките на две работни седмици след това ще получите кратък доклад за състоянието и възможностите за подобряване процесите на пречистване.

Изпълнени проектиИнженеринг изграждане и реконстрикция на Пречиствателни станции на Арсенал АД.