Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/lemnaeco/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2715

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/lemnaeco/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2719

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/lemnaeco/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3615
Услуги - Лемна Екоинвест

Проектиране, инженеринг и консултантски услуги при изграждане и въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции за отпадъчни води.


Пречиствателни станции за отпадни води
- Лабораторно изследване замърсяването на водите;
- Избор на технология, лабораторни изпитвания на изброените методи за пречистване
- Проектиране на пречиствателни станции въз основа на разработване и внедряване на утвърдени и нови технологии;
- Доставка на оборудване за пречиствателни станции;
- Надзор при монтажа и въвеждане в експлоатация;
- Въвеждане в експолоатация и гаранционно обслужване
Пречиствателни станции за питейни води
- Обследване и анализиране на технологичните режими на пречиствателни станции за питейни води, проектиране и изграждане на обекти за тяхната интензификация и разширение;
- Доставка и внедряване на нови продукти за пречистване на питейни води
Доставка на съоражения и инсталации
- Помпи
- Аератори, миксери
- Нестандартно оборудване - реактори, смесители и др.

Пробовземане и изпитване на води, почви, утайки и седименти.


Допълнителна информация - стандарти, апаратура
Пробовземане Изпитване
Води от езера и язовири; Морски води;
Питейна вода от пречиствателни съоръжения и тръбопроводни реазпределителни съоражения; Питейни, минерални и подземни води'
Води от реки и потоци; Повърхностни и отпадъчни води;
Морски води; Морски, питейни и води за плувни басейни;
Отпадъчни води; Коагуланти на база алуминий/разтвори;
Подземни води; Утайки, седименти
Седименти; Почви;
Води за микробиологичен анализ;
Морски седименти;


За подробности относно вида на физикохимичните и биологични показатели, по които се правят изпитванията погледнете Заповед № A462/30.07.2021 за обхвата на акредитация на Лабораторията за изпитване.
Заявка за лабораторни услуги
Определяне ефективността на кислороден пренос на аерационните системи в басейни с активна утайка

Производство и търговия с реагенти за обработка на води.


Алгицид ЛЕБ

Съдържание:
Комплексна медна сол на Етилендиамин тетраоцетна киселина, Оцетна киселина, Ароматизатор, Вода.
Приложение:
Продуктът се използва в затворени водни системи (басейни, аквапаркове и др.) за отстраняване на обрастванията, цъфтеж, и развитие на спори на едноклетъчни водорасли.
Коагулант ЛЕБ – ПАК

Спецификация:
химикал – Полиалуминиев оксихлорид
Приложение:
- Пречистване на речни води, езерни води и подпочвени води;
- Избистряне на води в плувни басейни;
- Пречистване на промишлени води и рециклирани води;
- Пречистване на битови отпадъчни и технологични води;
- Пречистване на води за питейно-битово и промишлено водоснабдяване;
- Пречистване на отпадъчни води, съдържащи флуор, нефт и тежки метали.
Флокулант MACROFLOC LEB-IT-41

Спецификация:
Воден разтвор на анионен полимер на полиакриламидна основа - с концентрация от 0,1 % (1 гр/л)
Приложение:
Продуктът се използва за избистряне на отпадъчни води и води от плувни басейни.
рН Коректор (−) минус

Продуктът се използва за корекция на рН на води в плувни басейни в диапазона рН=8,2–7,2. Дозира се в течно състояние при интензивно разбъркване на водата. Желателно е до 30 мин. след неговото прибавяне басейнът да не се използва.
рН Коректор (+) плюс

Продуктът се използва за корекция на рН на води в плувни басейни в диапазона рН = 6,2 – 7,6. Дозира се в течно състояние при интензивно разбъркване на водата. Желателно е до 30 мин. след неговото прибавяне басейнът да не се използва.

Екологични изследвания и разработки.


Изготвяне на уведомления за:
-Инвестиционно предложение и Искане за преценяване необходимостта от ОВОС;
-Изготвяне на план/програма и Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО);
-Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение/план-програма.
Изготвяне на доклади за:
-Екологична оценка(ЕО);
-Оценка на въздействие върху околната среда(ОВОС);
-Оценка за съвместимост (ОС).
Прединвестиционни проучвания, касаещи екологичните аспекти за реализация на инвестиционни проекти
Изготвяне на програми за управление на отпадъците съгласно ЗУО
Изготвяне на заявления за разрешителни за използване на повърхностни и подземни водни обекти
Планове за провеждане на собствен мониторинг